Nanny priamo od výrobcu

Iba u nás kúpou monitoru dychu bábätka prispievate do nemocníc

Zásady ochrany súkromia a osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV (www.nanny.sk)
(ďalej len "Zásady")
účinné od dňa 1.6. 2020

VZHĽADOM K TOMU, že

 1. Spoločnosť JABLOTRON ALARMS a.s., IČO: 286 68 715, so sídlom na adrese Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel B, vložka 1957 (ďalej tiež ako „Správca“), si je vedomá významu ochrany osobných údajov a súkromia fyzických osôb;
 2. Osoba nakupujúca v internetovom obchode na webových stránkách www.nanny.sk (ďalej tiež ako „Internetový obchod“) poskytuje Správcovi niektoré údaje, ktoré môžu mať povahu Osobných údajov v zmysle nariadení Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), v platnom znení (ďalej tiež „GDPR“);
 3. Správca pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovaní Osobných údajov Kupujúcich a ostatných Subjektov Osobných údajov, ku ktorým sa dostane v súvislosti s prevádzkovaním Internetového obchodu, postupuje v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky;
 4. Účelom týchto Zásad je splniť informačnú povinnosť voči Subjektom Osobných údajov vyplývajúcich z GDPR;
 5. Tieto Zásady sú relevantné pre Kupujúcich a ostatné Subjekty Osobných údajov v prípade, že pri využívaní Internetového obchodu dochádza k spracovávaniu ich Osobných údajov Správcom;

ZVEREJŇUJÚ SA TIETO Zásady:

 1. POJMY
  1. Kupujúci znamená osobu nakupujúcu v Internetovom obchode.
  2. Obchodné oznámenie znamená informatívne, marketingové, reklamné či obchodné oznámenie (i) v elektronickej (digitálnej) forme zasielané prostredníctvom e-mailu; alebo (ii) v papierovej forme zasielané poštou.
  3. Osobnými údajmi sa pre účely týchto Zásad rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktorej Osobné údaje sú spracovávané v súvislosti s prevádzkovaním Internetového obchodu.
  4. Správcom Osobných údajov je osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania Osobných údajov. Správca spracováva Osobné údaje Subjektov nevyhnutné pre uzavretie kúpnej zmluvy. Kategórie Osobných údajov a rozsah a účel tohoto spracovania je vymedzený v týchto Zásadách.
  5. Subjektom sa pre účely týchto Zásad rozumie Kupujúci či iná osoba, ktorej Osobné údaje v súvislosti s nákupom v Internetovom obchode Správca spracováva, a je tak voči Správcovi v postavení Subjektu Osobných údajov.
  6. Pojmy, ktoré nie sú v týchto Zásadách výslovne definované, majú význam vychádzajúci z GDPR
 2. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ďalší Spracovatelia a príjemcovia Osobných údajov. Správca je oprávnený využiť služby externých spoločností a osôb, ktoré pre Správcu Osobné údaje spracovávajú alebo k nim majú prístup. Tieto osoby sú príjemcovia Osobných údajov. Medzi tieto osoby patria:
   1. dodávatelia vývojových a servisných služieb pre Správcu vzťahujúcich sa k samotnej aplikácii Internetového obchodu;
   2. prevádzkovatelia technologického prostredia, v ktorom je internetový obchod vedený alebo sú spracovávané dáta súvisiace s jeho chodom (napr. Prevádzkovateľ servera, na ktorom je aplikácia internetového obchodu inštalovaná alebo správcovia informačných systémov);
   3. prevádzkovatelia platobných brán (v rámci úhrady kúpnej ceny tovaru);
   4. poskytovatelia poštových služieb a služieb elektronických komunikácií (v rámci bežnej komunikácie);
   5. prevádzkovatelia prepravných služieb (v rámci doručovania tovaru);
   6. poskytovatelia reklamných služieb súvisiacich s ponukou tovaru predávaného v internetovom obchode;
   7. poradcovia a zástupcovia Správcu pri ochrane jeho oprávnených záujmov, najmä v oblasti práva, daní a účtovníctva;
   8. certifikačná autorita, napr. v rámci auditingu dodržovania noriem ISO;
   9. poskytovatelia archivačných a skartačných služieb v rámci plnenia zákonných povinností Správcu,
   10. spoločnosti prislúchajúce k holdingu Jablotron v rámci prepájania s ďalšími službami či produktami holdingu;
   11. poisťovne v rámci riešenia poistných udalostí;
   12. súdy a exekútori v súvislosti s uplatnenými nárokmi;
   13. orgány štátnej správy vrátane orgánov činných v trestnom konaní v rámci plnení zákonných povinností Správcu.
  2. Odovzdávanie Osobných údajov mimo EÚ. Správca je oprávnený do procesu spracovania zapojiť i medzinárodné organizácie a Spracovateľov, ktorí sa vyskytujú v tzv. tretích krajinách, teda na území mimo Európsku úniu, prípadne Európsky hospodársky priestor. Správca Osobné údaje mimo územie EÚ neodovzdáva.
  3. Informácie o Spracovateľoch a príjemcoch. Správca na žiadosť Subjektov Osobných údajov zaslanú prostredníctvom kontaktného formulára poskytne bližšie informácie o osobách zapojených do procesu spracovávania Osobných údajov.
  4. Spracovávanie v súlade s GDPR. Všetky osoby, ktoré Správca zapojí do spracovávania Osobných údajov, spĺňajú požiadavky podľa GDPR. Všetci zamestnanci Správcu sú pri spracovávaní Osobných údajov povinní zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch, ktoré budú spracovávať pri výkone svojej pracovnej činnosti.
  5. Fyzické umiestnenie Osobných údajov. Osobné údaje sú umiestené na serveroch a dátových úložiskách, ktoré sú vo vlastníctve Správcu alebo pod jeho kontrolou a nachádzajú sa na území Európskej únie, konkrétne v Českej republike. Servery a dátové úložisko sú udržiavané a spravované so zodpovedajúcou odbornosťou v súlade s európskymi a českými predpismi. Správca zaistil adekvátnu úroveň zabezpečenia serverov a datových úložísk. Osobné údaje môžu byť odovzdávané v rámci týchto krajín medzi jednotlivými technologickými a výpočtovými zariadeniami (vrátane serverov a dátových úložísk) nachádzajucími sa pod kontrolou Správcu alebo v jeho vlastníctve.
  6. Sprístupnenie tretím osobám. Osobné údaje Subjektov Osobných údajov nebudú žiadnym spôsobom sprístupnené vo forme verejne prístupného zoznamu.
  7. Priamy marketing. Správca je oprávnený na základe svojho oprávneného záujmu spracovávať Osobné údaje pre účely priameho marketingu. Proti tomuto spôsobu spracovania môže Subjekt Osobných údajov podať námietku.
  8. Štatistické a analytické účely. Správca je oprávnený Osobné údaje anonymizovať pre štatistické a analytické účely. V takom prípade sa už nejedná o spracovávanie Osobných údajov.
  9. Zabezpečenie. Správca prijal a uplatňuje opatrenia technického a organizačného zabezpečenia ochrany Osobných údajov, ktoré sú plne v súlade s ISO 27001.
 3. KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL A DOBA SPRACOVANIA
  1. Kategórie spracovávaných Osobných údajov. Správca v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv a ich plnením spracováva následujúce kategórie Osobných údajov:
   1. údaje pre identifikáciu Kupujúceho, najmä jeho meno a priezvisko, dátum narodenia;
   2. adresné údaje Kupujúceho, najmä miesto sídla/bydliska či dodacia adresa;
   3. kontaktné údaje Kupujúceho, najmä jeho e-mailová adresa a telefónne číslo;
   4. platobné údaje, najmä bankové spojenie a číslo účtu;
   5. údaje o histórii nákupov a platieb Kupujúceho.
  2. V ďalších prípadoch môže Správca spracovávať aj iné Osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu Kupujúceho.
  3. Účel spracovania Osobných údajov získaných od Kupujúceho. Osobné údaje uvedené v odst. 3.1 sú Správcom spracovávané za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim a dodania objednaného tovaru. Právnym základom pre toto spracovávanie je plnenie uzatvorených zmlúv. Osobné údaje sú ďalej používané pre marketingové účely. Právnym základom pre toto spracovávanie je oprávnený záujem Správcu, ak sa jedná o priamy marketing, pretože priamy marketing je v zmysle GDPR oprávneným záujmom Správcu.
  4. Doba spracovania. Osobné údaje sú Správcom uložené len po dobu nevyhnutne nutnú k plneniu jeho záväzkov z uzatvorených kúpnych zmlúv v Internetovom obchode a k ochrane oprávnených záujmov Správcu v súvislosti s prevádzkovaním Internetového obchodu a s jednotlivými dodávkami tovaru uskutočnenými na základe uzatvorených kúpnych zmlúv s Kupujúcimi.
 4. POUČENIE SUBJEKTOV O ICH PRÁVACH
  1. Subjekt Osobných údajov je oprávnený voči Správcovi uplatňovať nižšie uvedené práva v rozsahu a za podmienok uvedených v Kapitole III nariadenie GDPR, a to prostredníctvom elektronického formulára na tomto odkaze https://gdpr.jablotron.cz prípadne prostredníctvom emailu gdpr@jablotron.cz.
  2. Práva Subjektov Osobných údajov sú následujúce:
   1. Právo na prístup k svojim Osobným údajom: Subjekt má právo získať od Správcu potvrdenie, či o ňom spracováva Osobné údaje. Ak dochádza k spracovávaniu Osobných údajov Subjektu, tak má Subjekt právo získať k týmto údajom prístup a informácie napr. o účeloch a rozsahu spracovávania, o kategóriách spracovávaných Osobných údajov a o ich zdroji. Taktiež má Subjekt právo požadovať kópiu jeho spracovávaných Osobných údajov.
   2. Právo na opravu: Subjekt má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil prípadné nepresné Osobné údaje, ktoré sa Subjektu týkajú.
   3. Právo na výmaz: Ak nastane niektorý z dôvodov vymedzených nariadením GDPR (napr. Osobné údaje už nebudú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo dôjde k odvolaniu súhlasu zo strany Subjektu), má Subjekt právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré se Subjektu týkajú. Toto právo sa však neuplatní neobmedzene, k výmazu nedôjde napr. ak sú údaje spracovávané na základe právnej povinnosti plynúcej z obecne záväzných predpisov.
   4. Právo na omedzenie spracovania: Subjekt má právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie v prípadoch vymedzených nariadením GDPR. Jedná sa napr. o situáciu, kedy bude Subjekt popierať presnosť Osobných údajov, a obmedzenie bude prebiehať po dobu, kedy Správca bude presnosť Osobných údajov overovať.
   5. Právo na prenositeľnosť údajov: V prípade, že sú Osobné údaje spracovávané automatizovane a na základe súhlasu Subjektu alebo zmluvy, má Subjekt právo na to, aby mu Správca poskytol jeho Osobné údaje v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tiež právo odovzdať tieto údaje inému správcovi Osobných údajov. Subjekt má tiež právo, aby Správca poskytol tieto údaje inému správcovi údajov priamo, ak je to technicky uskutočniteľné.
   6. Právo vzniesť námietku: Subjekt má právo z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak sú tieto Osobné údaje spracovávané, pretože spracovanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pretože je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Správcu či tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Subjekt má právo vzniesť námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu.
   7. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania: Subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa však neuplatní vo všetkých prípadoch, napr. ak je rozhodnutie nevyhnutné k uzatvoreniu alebo plneniu zmluvy medzi Subjektom a Správcom.
 5. POSKYTNUTIE SÚHLASU A PRÁVO HO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ
  1. V prípadoch, keď je spracovanie Osobných údajov založené na súhlase Subjektu, môže ho Subjekt kedykoľvek odvolať.
  2. Odvolanie súhlasu ale aj jeho udelenie je slobodnou voľbou Subjektu. Správca k takému jednaniu nie je oprávnený Subjekt nútiť, ani ho za neposkytnutie súhlasu akýmkoľvek spôsobom postihnúť. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním (tj. jeho odvolanie nemá spätné účinky).
  3. Súhlas so spracovaním Osobných údajov daný Správcovi môže Subjekt odvolať prostredníctvom odkazu: https://gdpr.jablotron.cz/.
 6. OSOBA POVERENÁ OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV A SŤAŽNOSTI
  1. Subjekt má právo kedykoľvek sa obracať v záležitostiach súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov Správcom a výkonom svojich práv v oblasti ochrany Osobných údajov na poverenca pre ochranu osobných údajov ustanoveného Správcom.
  2. Poverenca pre ochranu osobných údajov je v prípade potreby možné kontaktovať prostredníctvom elektronického formulára na tomto odkaze: https://gdpr.jablotron.cz, eventuálne prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu: gdpr@jablotron.cz.
  3. Subjekt má tiež právo podať stažnosť týkajúcu sa spracovania jeho Osobných údajov k dozornému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 7. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZO STRANY SUBJEKTU
  1. Poskytnutie Osobných údajov v prípadoch, keď je spracovanie nevyhnutné pre riadne plnenie kúpnej zmluvy, je podmienkou uzavretia zmluvy a dodania tovaru medzi Správcom a Kupujúcim.
  2. Poskytnutie Osobných údajov k spracovaniu založenému na súhlase Subjektu údajov nie je povinné. S neposkytnutím nie sú pre Subjekt spojené žiadne dôsledky.
  3. Poskytnutie Osobných údajov je povinné v prípadoch, keď ich spracovanie vyplýva priamo zo zákona.
 8. ZASIELANIE EMAILOV, SMS, MMS A OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ KUPUJÚCEMU
  1. Zasielanie správ. Správca je oprávnený zasielať Kupujúcemu (i) elektronické správy na jeho e-mailovú adresu; (ii) SMS/MMS správy na jeho telefónne čísla, oznámené Kupujúcim Predávajúcemu v rámci používania Internetového obchodu, a to ohľadom akýchkoľvek úkonov, udalostí alebo skutočností týkajúcich sa Správcu či prevádzkovania Internetového obchodu.
  2. Obchodné oznámenia. Správca je v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnený zasielať Kupujúcemu Obchodné oznámenia na nim poskytnuté kontaktné údaje týkajúce sa obdobných výrobkov či služieb, ktoré Kupujúci od Správcu zakúpil. Toto oprávnenie však vzniká iba v prípade, (i) že zo strany Kupujúceho nedošlo k jeho odmietnutiu; alebo (ii) že bol Kupujúcím poskytnutý súhlas so zasielaním Obchodných oznámení. Subjekt má možnosť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení odmietnuť. Táto možnosť bude uvedená v každej jednotlivej správe.
 9. COOKIES
  1. Cookies. Niektoré Osobné údaje sú obsiahnuté v cookies používaných Správcom v Internetovom obchode. Podrobnosti o používaní cookies nájdete na webových stránkach Internetového obchodu v záložke Cookies
Zdieľaj článok

Lekárka online

Bábätko zle spí alebo ho bolí bruško? Ako mu pomôcť, sa opýtajte mamičky a detskej lekárky MUDr. Lucie Skálovej.

Slovník pojmov

Čo znamená SIDS a čo si predstaviť pod pojmom kalibrácia? Prehľad pojmov, ktoré používame, nájdete tu.

Časté otázky

Zistite, na čo sa najčastejšie pýtajú ostatné mamičky a oteckovia. Dozviete sa všetko o funkciách, inštalácii a použití Nanny.

Buďte overeným predajcom Nanny

Staňte sa súčasťou Nanny Family a ponúknite maminkám unikátny produkt, ktorý im zaistí pokojný spánok a bezpečie pre to najcennejšie- ich dieťa. Dobre vykonanú prácu si vážime a našim partnerom ponúkame podporu a dlhodobý rast.

Vitajte u nás

Staňte sa členom Nanny tímu

Ste maminka, ktorá náš monitor dychu používala pre svoje bábätko alebo sa Vám zdá náš produkt jednoducho skvelý? Chcete si privyrobiť? Ste influencerka a chcete zachrániť život dieťaťa?

Pridajte sa k nám